Puppies

HJCH KUCHI Esprit v't Groenveld & ANGIE du Chemin des Sorciéres

born on 10. 02. 2014.
4 males & 3 females

males: Harry Potter, Hammond, Hero, Hunter

females: Harmony, Hera, Honey

Yellow female - HARMONY

Grey male - HARRY POTTER


Red female - HERA

Blue male - HUNTER

Green male - HEROBlack male - HAMMONDViolet female - HONEY